Regulamin sklepu internetowego www.SamWymieniam.pl

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem samwymieniam.pl (dalej jako: Sklep), a sprzedającym jest jednoosobowa działalność gospodarcza: motomatic.pl Krzysztof Fijałkowski z siedzibą w Warszawie, ul. Pełczyńskiego 32A lok.8, 01-471 Warszawa, podlegająca wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wpisany pod numerem NIP: 812-147-73-89, zwana także zamiennie „Usługodawcą”. Kontakt z Usługodawcą można uzyskać: korzystając z adresu poczty elektronicznej: sklep@samwymieniam.pl lub pod numerem telefonu: 22 206 21 12.

§ 1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego samwymieniam.pl;
4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem samwymieniam.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
7. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i ilość Towaru.

§ 2. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym samwymieniam.pl.
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3. Sklep internetowy prowadzony jest przez motomatic.pl Krzysztof Fijałkowski z siedzibą w Warszawie, ul. Pełczyńskiego 32A lok.8, 01-471 Warszawa.
2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego;
b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego;
d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub
b) Google Chrome w wersji 48 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript, lub
c) Mozilla FireFox w wersji 43.0.4 lub nowszej w włączoną obsługą JavaScript,
d) minimalna rozdzielczość ekranu 1280 x 800 pikseli.
Niewykluczone jest korzystanie z wcześniejszych wersji przeglądarek jednak bez gwarancji poprawnego wyświetlania treści oraz możliwości dokonania zamówienia.
2.6. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Usługodawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu samwymieniam.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

§ 3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
3.4. Usługodawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Usługodawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Usługodawcy.
3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Usługodawcy.
3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Usługodawcy,
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

§ 4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez Sklep przez całą dobę. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 17:00, w soboty, niedziele oraz święta rozpatrywane będą od godz. 8:00 następnego dnia roboczego.
4.2. Informacje o Towarach prezentowane na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz są wyłącznie zaproszeniem do składania ofert.
4.3. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na jego stronę internetową, dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
4.4. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez dodanie ich do koszyka.
4.5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4.6. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy.
4.7. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Kupuję i płacę”.
4.8. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Usługodawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
4.9. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
4.10. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
4.11. W sprawach dotyczących zamówienia Sklep będzie kontaktował się z Klientem telefonicznie na numer podany przy składaniu zamówienia lub w formie korespondencji elektronicznej na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia.
4.12. W przypadku niedostępności produktu oferowanego na stronie Sklepu i zamówionego przez Klienta, Sklep poinformuje o tym niezwłocznie Klienta w treści wysłanej korespondencji elektronicznej (e-mail).
4.13. Zmiana w zamówieniu lub jego anulowanie może być dokonane najpóźniej do momentu przekazania zamówienia do wysyłki. Warunkiem wprowadzenia zmian w zamówieniu jest potwierdzenie za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) prawidłowości przesłanych przez Sklep zmian w zamówieniu.

§ 5. Dostawa

5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się jedną z wymienionych opcji: Poczta Polska, przesyłka kurierska, dostawa transportem własnym lub odbiór osobisty. Warunkiem dostawy transportem własnym jest dowóz zamówienia na terenie Piaseczna i Warszawy. Odbiór osobisty możliwy jest po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub poprzez pocztę elektroniczną (e-mail). Koszty dostawy określone są na stronie internetowej samwymieniam.pl w zakładce Czas i koszty dostawy oraz zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
5.3. Bezpośrednio po dokonaniu płatności albo wyborze sposobu płatności za pobraniem, Klient otrzymuje za pośrednictwem poczty e-mail potwierdzenie nadania przesyłki oraz numer listu przewozowego (o ile taki numer jest dostępny w ramach danej usługi).
5.4. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 12 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia oraz jest uzależniony od dostępności danego produktu oraz wybranej płatności.
5.5. W przypadku, gdy Klient wprowadza zmiany w zamówieniach, powyższy termin biegnie na nowo od dnia potwierdzenia zmiany przez Klienta.
5.6. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania istnieje możliwość sporządzenia protokołu szkody w obecności kuriera. Protokół szkody przesłany do Usługodawcy wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.
5.7. Przesyłka, oprócz zamówionego Towaru, zawiera: kartę gwarancyjną - w przypadku towarów ją posiadających oraz dokument zakupu – paragon fiskalny lub, na życzenie Klienta oryginał faktury VAT.

§ 6. Ceny i metody płatności

6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a) przelewem na numer konta bankowego 19 1140 2004 0000 3102 7509 1584, mBank.
b) płatnością za pobraniem.
6.3. Realizacja zamówienia następuje po potwierdzeniu otrzymania płatności na rachunek bankowy Sklepu w przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem. W przypadku wyboru płatności za pobraniem realizacja następuje niezwłocznie po złożeniu zamówienia przez Klienta.
6.4. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sklepu nie jest wiążąca i zamówienie zostaje anulowane, o czym Klient zostanie poinformowany na wskazany przez siebie adres poczty elektronicznej (e-mail).

§ 7. Prawo odstąpienia od umowy

7.1. Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
7.2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.
7.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Usługodawcę, tj.: motomatic.pl Krzysztof Fijałkowski, ul. Pełczyńskiego 32A lok.8, 01-471 Warszawa, numer telefonu: 22 206 21 12, adres mailowy: sklep@samwymieniam.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
7.4. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Klient może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres: sklep@samwymieniam.pl. Jeżeli Klient zdecyduje się skorzystać z tej możliwości, zostanie przesłane mu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy poprzez adres poczty elektronicznej (e-mail).
7.5. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
7.6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. W przypadku odstąpienia od umowy, będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
7.7. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

§ 8. Reklamacje dotyczące Towarów

8.1. motomatic.pl Krzysztof Fijałkowski ul. Pełczyńskiego 32A lok.8, 01-471 Warszawa, NIP: 812-147-73-89 jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] Kodeksu Cywilnego.
8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@samwymieniam.pl. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
8.3. motomatic.pl Krzysztof Fijałkowski ul. Pełczyńskiego 32A lok.8, 01-471 Warszawa, NIP: 812-147-73-89 nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
8.4. Składając reklamację, należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym, dostępnym pod adresem: samwymieniam.pl/formularz_reklamacyjny.
8.5. W ramach reklamacji Klient może:
a) zażądać usunięcia wady,
b) zażądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
c) zażądać obniżenia ceny albo
d) odstąpić od umowy, jedynie w sytuacji, gdy wada jest istotna.
8.6. W przypadku pierwszej reklamacji towaru Usługodawca może nie uwzględnić żądania obniżenia ceny lub oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W takim wypadku niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, Usługodawca wymieni wadliwą rzecz na wolną od wad lub wadę usunie.
8.7. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Usługodawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast zaproponowanej przez Usługodawcę wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Usługodawcę.
8.8.Jeśli zarówno wymiana rzeczy na wolną od wad, jak i usunięcie wady okaże się niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów, Usługodawca zwróci Klientowi zapłaconą kwotę.
8.9. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia wpływu reklamacji do jej siedziby.
8.10. Klient traci uprawnienia określone w niniejszym paragrafie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Usługodawcy o tym fakcie.

§ 9. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

9.1. ul. Pełczyńskiego 32A lok.8, 01-471 Warszawa, NIP: 812-147-73-89 podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: ul. Pełczyńskiego 32A lok.8, 01-471 Warszawa, mailowo pod adres sklep@samwymieniam.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
9.5. Usługodawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

§ 10. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

10.1. Przed złożeniem zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Usługodawcę w celu realizacji zamówienia. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetworzenie jest dobrowolne, jednak konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży oraz świadczenia usług.
10.2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów.
10.3. Klienci maja prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
10.4. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.
10.5. Administratorem danych osobowych jest jednoosobowa działalność gospodarcza ul. Pełczyńskiego 32A lok.8, 01-471 Warszawa, podlegająca wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wpisana pod numerem NIP: 812-147-73-89.
10.6. Klient ma prawo do żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. W przypadku, gdy udostępnione dane są niezbędne korzystania z usług lub realizacji umowy sprzedaży, żądanie zaprzestania przetwarzania tych danych jest równoznaczne z zaprzestaniem świadczenia usług lub rezygnacją ze złożonego zamówienia.
10.7. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną (e-mail), poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w zakładce Twoje konto. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej Biuletyn okazji Sklepu internetowego. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Biuletynu.

§ 11. Własność intelektualna

Wykorzystywanie lub rozpowszechnianie jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej samwymieniam.pl (w szczególności zdjęć, opisów towarów, znaków towarowych) bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zabronione.

§ 12. Postanowienia końcowe

12.1. Regulamin obowiązuje od 09.10.2016. Treść regulaminu dostępna jest w siedzibie Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Pełczyńskiego 32A lok.8, 01-471 Warszawa i na stronie samwymieniam.pl, z której Klient może pobrać go i wydrukować.
12.2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Usługodawcę, nie krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia ich na stronie Sklepu. Zamówienia złożone przez Klienta przed datą wejścia w życie zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
12.3. Klienci posiadający Konto na stronie Sklepu zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy rejestracji. Jeżeli w terminie 14 dni od daty poinformowania Klienta o zmianie Regulaminu, nie prześle on na adres poczty elektronicznej (e-mail): sklep@samwymieniam.pl oświadczenia o braku akceptacji wprowadzonych zmian, uznaje się, że zaakceptował zmiany Regulaminu.
12.4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827).
12.5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
12.6. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane właściwym polskim sądom powszechnym.
12.7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Kontynuuj
Producent
Akceptujemy
Twój koszyk jest pusty
Wyszukiwanie
Obecnie nie ma recenzji produktów